Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztató kéményseprőipari sormunkaterv 2022. évi ütemezéséről

Tisztelt Hódmezővásárhelyi Lakosok/Társasházak!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén a lakosság kéményseprője a katasztrófavédelem.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet (1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Budapest, Pf.: 314.; telefon: 1818/9.1.1. menüpont; e-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu), mint kéményseprőipari szerv, a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.
(VI. 9.) BM rendeletben meghatározott közfeladata elvégzése érdekében, Csongrád-Csanád megyére vonatkozóan is elkészítette 2022. évi kéményseprőipari társasházi sormunka ütemtervét, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területe vonatkozásában a 2022. január 10 – 2022. szeptember 30. közötti időszakot jelölve ki.

A https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon a „Mikor jön a kéményseprő?” felület keresőjébe – lakóhelyük, illetve a vizsgálati helyszín irányítószámának beírása esetén – tájékozódhatnak a kéményseprés várható időpontjáról.

Sormunka a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból ingatlanról-ingatlanra járva, úgynevezett „sorban” végzett ellenőrző tevékenysége. Az ellenőrzés kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

2016. július elsejétől ez a tevékenység a természetes személyek tulajdonában álló ingatlanokhoz tartozó égéstermék-elvezetők esetében ingyenes.

A sormunka keretében történő ellenőrzés a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente történik meg, a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát pedig négyévente kötelező elvégezni.

Az égéstermék-elvezető használata és műszaki állapota alapján a kéményseprőipari szakember az előírtnál gyakoribb ellenőrzést és tisztítást javasolhat. Erről az ingatlan használóját és a tűzvédelmi hatóságot egyaránt értesíti.

A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi feladatokat végzi el:

            az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;

            minden negyedik évben az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;

            a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő-utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, vagy egyedi beavatkozások hatását is;

            az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;

            az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;

            a szén-monoxid-érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények teljesülését, valamint ellenőrzi az érzékelő működőképességét.

Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése, a tüzelőberendezések hivatalos dokumentumainak áttekintése, az égéstermék minőségének ellenőrzése, a szén-monoxid-érzékelő működésének felülvizsgálata, majd a fellelt adatok dokumentálása, és a kötelező adategyeztetés átlagosan húsz-harminc percet vesz igénybe.

Amennyiben a kéményseprő a kémények és összekötő elemek tisztítását szükségesnek találja, úgy a sormunka hosszabb ideig tart.

Az égéstermék-elvezető ellenőrzés eredményéről a kéményseprő tanúsítványt állít ki, amelynek egy példányát az ügyfélnek igazolt módon átadja.

A sormunka csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes.

A társasházak speciális helyzete:

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi az égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőrzését az ellátási területéhez tartozó összes társasházban és lakásszövetkezeti lakóépületben függetlenül attól, hogy az egyes lakások vagy önálló rendeltetési egységek milyen tulajdonban vannak. A tüzelő-, fűtőberendezés típusától függően esedékes évi vagy kétévi ellenőrzésekre a tervezett sormunka részeként, azaz külön megrendelés nélkül kerül sor.

Az osztatlan közös tulajdonú társasházi kémények ellenőrzését a katasztrófavédelem munkatársai kettős bizonylatolással végzik. Tanúsítvány készül egyfelől az égéstermék-elvezető egészének állapotáról, ezt a közös képviselő, vagy meghatalmazottja veheti át. A katasztrófavédelem kéményseprői azonban külön-külön, önálló rendeltetési egységenként – vagy albetétenként – is kiállítanak tanúsítványt az adott ingatlanban elvégzett munkáról, ezt már az adott ingatlan tulajdonosa kapja kézhez.

Az ellenőrzés során a kéményseprőipari szerv szakemberei adategyeztetést végeznek. Az ingatlan tulajdonosa, amennyiben magánszemély, köteles megadni a születési és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének a címét, az ingatlan címadatait; amennyiben gazdálkodó szervezetről van szó, a szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzékszámát, vagy egyéb nyilvántartási számát. Amennyiben a társasházban lévő önálló rendeltetési egység nem természetes személy tulajdonát képezi vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet (székhelye, telephelye, valamint fióktelepe) van bejegyezve, a kéményseprő az ellenőrzést költségtérítés ellenében végzi el, amelyről számlát állít ki a tulajdonos vagy az ingatlanhasználó nevére. A költségtérítés az egyedi égéstermék-elvezető esetében kürtőnként értendő, míg a gyűjtő jellegű égéstermék-elvezetőknél a bekötések számától függően, arányosan kerül kiszámításra. A katasztrófavédelem a kéményseprőipari tevékenységet közfeladatként látja el, ezért a számlán szereplő összegnek nincs általános forgalmi adó tartama (ÁFA), a fizetést átutalással kell rendezni.

Az ellenőrzés során megállapított esetleges hibák orvoslása annak függvénye, hogy az a közös tulajdonú kéményhasználathoz, vagy az ingatlanon belül fellelt állapothoz köthető. Az égéstermék-elvezető egészére, illetve az önálló rendeltetési egységekben a bekötésekre, és az összekötő elemekre vonatkozó megállapítások a közösséget, míg a légáramlást befolyásoló tényezők, a működtetett berendezések műszaki állapota, illetve a tisztítóajtó állapota vagy eltakarása miatt megállapított hibák kijavítása az ingatlan tulajdonosát terhelik. A felelősségvállalást illetően a társasházak saját alapító okiratukban foglaltak szerint eltérhetnek.

A törvényben meghatározott gyakoriságú sormunka elvégzése mindenkire kötelező. A társasházakban működő gazdálkodó szervezeteknek csak akkor kell megrendelnie ezt a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervétől, ha az ellenőrzést és felülvizsgálatot a kéményseprők által megajánlott első két időpont egyikében sem sikerült elvégezni.

Azok a magánszemélyek, akik valamilyen okból elmulasztották az ingyenes ellenőrzési időpontokat, az időszakos ellenőrzés második meghiúsult időpontjától számított 30 napon belül szintén kötelesek időpont egyeztetést kezdeményezni, a kéményseprőipari szerv tevékenységét igénybe venni és a kiszállási díjat megfizetni.

A társasházi ingatlantulajdonosok az ütemezett sormunka tényleges időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján kapnak tájékoztatást. Az értesítés többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji, jól látható módon elhelyezett hirdetménnyel történik. Az ismételt értesítés – ha az első időpontban az ellenőrzés nem történt meg – címre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett, kapura vagy ajtóra ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

A társasházzá nem alakult, és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett egylakásos ingatlanok tulajdonosai – zömmel családiház-tulajdonosok – részére a sormunka nem kötelező, de ajánlott. A kéménytulajdonosok vagy kéményhasználók kezdeményezésére a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve – egy közösen egyeztetett időpontban, a törvényben előírt gyakorisággal, ingyenesen végzi el a felülvizsgálatot. A törvényben megállapított egy, vagy két évnél gyakoribb ellenőrzés – ha azt nem a kéményseprő írja elő – megrendelésnek minősül és költségekkel jár.

Az ingyenes sormunka iránti igényüket időpontfoglalással jelenthetik be:

  • az ügyfélszolgálat oldalon az „időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével,
  • a 1818 9 1 1-es menüpontban,
  • a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen
  • a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, Pf.: 314. címen,
  • , nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgálati pontokon (Megyei ügyfélszolgálati irodák),
  • a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon.

Az egyeztetés legegyszerűbb módja, ha a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán kezdeményezik az időpontfoglalást. (Ügyfélszolgálat)

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén a gazdálkodó szervezetek körében az alábbi szolgáltatók végeznek kéményseprést:

Csomifüst Plusz Kft.
Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.
Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft.
Kéményseprő Mester Tüzeléstechnikai és Kéményseprőipari Szolgáltató Kft.
Kéményseprőipari Kft.
Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft.
Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft.
Szegedi Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A gazdálkodó szervezetek tulajdonában vagy használatában lévő egylakásos ingatlanoknál a kéményellenőrzés a tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente vagy kétévente kötelező. A kéményseprőipari tevékenységet megrendelésre a területi kéményseprőipari szolgáltató végzi, költségtérítés ellenében.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet a katasztrófavédelem ellátási területéhez tartozó társasház vagy lakásszövetkezeti lakóépületen belül, önálló rendeltetési egységben működik, ott a tervezett sormunka részeként, azaz külön megrendelés nélkül a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi az égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőrzését.

Kérem, segítsék a katasztrófavédelem munkáját azzal, hogy a vizsgálat időpontját szabadságaik tervezésénél figyelembe veszik, vagy meghatalmazott útján gondoskodnak a kéményseprők ingatlanaikba történő bejutásáról, hiszen az érdekük közös.

Végezetül még egyszer felhívom szíves figyelmüket arra, hogy tájékozódjanak lakóhelyük vagy egyéb ingatlanuk kéményseprésének várható időpontjáról a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon a „Mikor jön a kéményseprő?” megnevezésű keresőben!

Csak pár kattintás, és a szén-monoxid-mérgezés megelőzhető!

                                               Tisztelettel:

Vetróné dr. Bányai Márta

Jegyzői Iroda

irodavezető

Megszakítás