Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Talajterhelési díj

Talagterhelési díj leírása

Az ügy megnevezése

Bevallás idegenforgalmi adó megállapításához

Illetékes ügyintéző

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1 Fsz. 16.

Tóth Vivien          Tel.: (62) 530-156

E-mail: toth.vivien@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Közgazdasági Iroda, Adócsoport, Ügyfélszolgálat, 9-10 ablak
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Ügyfélfogadási rend

Hétfő:          

8.00-17.00 óráig

Kedd: 

8.00-16.00 óráig 

Szerda: 

8.00-12.00 óráig 

Csütörtök: 

8.00-16.00 óráig 

Péntek: 

8.00-12.00 óráig


Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Adókötelezettség: adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt,aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adóbeszedésére kötelezett köteles az adóalapjának, összegének, illetve azadómentességmegállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni. Az adómentes tartózkodás jogcíméről az adóalany nyilatkozatát be kell szereznie, ennek hiányában az adót meg kellfizetnie.A nyilvántartás és a nyilatkozat tartalmáta rendelet melléklete tartalmazza.

Az adó alapja, mértéke: az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100Ft.

Adómentesség: az adókötelezettség alól mentesa)a 18. életévét be nem töltött magánszemély;b)a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;c)a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességiterületén tartózkodó magánszemély; d)aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.

Hol és hogyan kell benyújtani a bevallást?

A kitöltött és aláírt adóbevallási nyomtatványt a Hódmezővásárhely M. J. V. Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához kell benyújtani és ezzel egyidejűleg az adót megfizetni a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.A bevallási nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető. A bevallásírásban, postai úton (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala , Adócsoport, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) vagy az Ügyfélszolgálat 9-10. ablakánál személyesen nyújtható be.

Az alkalmazott jogszabályokról:

Az állandó jellegű idegenforgalmi adóra vonatkozóan

  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30-34. §-ai,
  • az idegenforgalmi adóról szóló 7/2016 (II.5.) önkormányzati rendelet.
  • az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.
Letölthető nyomtatványok:
Iparűzési adó bevallás 2013 – ÁNYK keretrendszerrel kitölthető nyomtatvány + PDF dokumentum
Iparűzési adó bevallás 2013 – ÁNYK keretrendszerrel kitölthető nyomtatvány + PDF dokumentum
Megszakítás