Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Telekadó

A helyi adókról szóló 1990. Évi C. törvény alapján telekadó megállapításához az adatbejelentés fogadásának és feldolgozásának támogatása

Illetékes ügyintéző:

Ügyintéző Telefonszám E-mail cím
Kardos Dóra (62) 530-156 kardos.dora@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint. 14-es iroda.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 12:00
Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00

 


2019. júniusától kezdődően az E-Önkormányzat portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, amely az alábbi linken érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Ezzel együtt az Önkormányzat által korábban fejlesztett és publikált ÁNYK-s nyomtatványok használatát megszüntettük.

A portálra történő bejelentkezést követően a települések közül válassza ki Hódmezővásárhelyt, majd kattintson az ÜGYINDÍTÁS gombra. Ezt követően ki kell választania az eljárás módját, majd az ÁGAZAT pontban az adóügyeket, és az ÜGYTÍPUSBAN pedig a telekadót. Az ŰRLAP KERESÉS gomb megnyomását követően az űrlapok listájából kiválaszthatja a kitölteni kívánt bevallást. Az ONLINE KITÖLTÉS lehetőséget választva megkezdheti az űrlap adatainak kitöltését, és az ŰRLAP ELŐNÉZET funkcióval pedig lehetősége van PDF formátumban megtekinteni az adott nyomtatványt.

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neve PDF
Adatbejelentés a telekadóról  
Megállapodás telekadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról  

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján:

Adókötelezettség: adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Teleknek minősül: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, a külterületen fekvő termőföldet, a tanyát, a közút területét,a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet, a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó területét, az erdőt,az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet. Termőföldnek minősül az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet.

Az adó alanya: Ha a telek vonatkozásában nem áll fenn valamely, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagyoni értékű jog, az adóalany az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa.

Ha a telek vonatkozásában valamely, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagyoni értékű jog áll fenn, az adóalany – a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy ettől eltérő megállapodása hiányában – az, aki a naptári év első napján a vagyoni értékű jog jogosultja.

A telek tulajdonosa és a telek vonatkozásában fennálló vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy megállapodhat abban, hogy az adókötelezettséget

  • kizárólag egyikőjük viseli, vagy
  • közösen viselik.

Ha az adókötelezettség közös viselésére vonatkozó megállapodásukban a megállapodó felek nem szólnak az adókötelezettség őket terhelő arányairól, az esetben vélelmezni kell, hogy szándékuk az 50-50 %-os adóteher megoszlására irányult.

Az adókötelezettség közös viselésére vonatkozó megállapodásukat a felek kötelesek a polgármesteri hivatalnál bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén ennek következményei a megállapodó felekre hárulnak.

Több tulajdonos, vagy/és vagyonértékű jog gyakorlására jogosult esetében az adókötelezettség -a tulajdoni, illetőleg jogosultsági hányadok arányának megfelelően alakul.

 

Az adó alapja és mértéke:

A telekadó alapja a telek m2-ben számított alapterülete.

 

Az alapadó az adókötelezettség alá eső telek minden egész m2 után:

  • I. körzetben 335. Ft
  • II. körzetben 100. Ft
  • III. és IV. körzetben 90. Ft
  • III. és IV. körzetben 1100 m2 alatti beépítetlen terület 10 Ft
  • V. körzetben homokbánya, kiállítási terület, szárító, szárítóüzem esetén 335 Ft, szérűskert és műhelyépület, udvar esetén 80 Ft, 1100 m2 alatti zártkerti művelés alól kivett területként nyilvántartott terület esetén 10 Ft, ezek kivételével az V. körzetben minden terület 140 Ft.

 

I. körzet: a Deák Ferenc utca; a Petőfi utca; az Andrássy út Kálvin János térig húzódó szakasza; a Kálvin János tér; a Bajcsy-Zsilinszky utca; a Hódtóban a vasút által határolt rész az Ady Endre útig; az Ady Endre út; a Hősök tere; a Kodály Zoltán utca a Hunyadi utcáig; a Hunyadi utca; a Zrínyi utca Madách utcáig húzódó szakasza; a Madách utca; a Lázár utca és a Dr. Rapcsák András utca által bezárt terület

 

II. körzet: a Dr. Rapcsák András utca Deák Ferenc utca és Szántó Kovács János utca közötti szakasza; valamint a Szántó Kovács János utca

 

III. körzet: Hódmezővásárhely belterületének az I–II. körzeteken kívül eső része

 

IV. körzet: egyéb belterület (Batida, Szikáncs, Erzsébet, Kútvölgy)

 

V. körzet: A fent felsorolt, I-IV. körzetekbe nem tartozó valamennyi terület.

Hol és hogyan kell benyújtani az adatbejelntést?

A kitöltött és aláírt nyomtatványt a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül. A nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető. Az adatbejelentés adószámmal nem rendelkező adózó esetén írásban nyújtható be. Adószámmal rendelkező adózónak az adatbejelentést az e-Önkormányzat Portálon, elektronikus úton kell teljesítenie.

 

Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje az adatbejelentés benyújtásának határidejétől számított 30 nap,ezen időszakon belül kerül sor az adóbevallás feldolgozására.

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

Az adatbejelentés alapján hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat átvételét követő 15 napon belül kell benyújtani a határozatot kibocsátó adóhatósághoz.

Az ügyintéző a fellebbezés nyomán visszavonhatja, illetve módosíthatja a határozatott. A fellebbezés saját körben történő viszavonásának, módosításának mellőzése esetén az adóhatóság az ügyet felterjeszti a Kormányhivatalhoz.

A fellebbezés alapilletéke a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft és legfeljebb 500.000 Ft, amit az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített illetékbeszedési számla javára, a Polgármesteri

Hivatal házipénztárában vagy banki átutalással kell a fellebbezés benyújtásával egyidőben teljesíteni.

 

Fizetési határidő:
A telekadó első részletét március 15-ig, második részletét szeptember 15-ig kell megfizetni.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

Az állandó jellegű helyi iparűzési adóra vonatkozóan

  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17-22. §-ai,
  • a telekadóról szóló 44/2009. (12.12.) Kgy. . rendelet
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről. Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.

A törvény értelmében ha adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.

 

Tájékoztatás az elektronikus úton végezhető cselekményekről:
– Adatbejelentés benyújtása

Megszakítás