Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó – kifizető

A kifizető bevallásának fogadása és feldolgozása a magánszemély termőföld bérbeadásból származó jövedelme adójáról

Illetékes ügyintéző:

Ügyintéző Telefonszám E-mail cím
Kardos Dóra (62) 530-156 kardos.dora@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 14-es iroda.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 12:00
Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neve PDF
Kifizető bevallása termőföld bérbaadásából származó jövedelme adójáról  

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

A magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének – ha az nem adómentes – egésze külön adózó jövedelem, amelynek bevallására és a jövedelmet terhelő adó megfizetésére vonatkozó szabályokat az adózás rendjéről szóló törvény határozza meg. Adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. Ha a mentesség megszűnik a magánszemély köteles a meg nem fizetett adót a késedelmi pótlékkal együtt megfizetni. A föld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata. A föld bérbeadásából származó jövedelme adóját a magánszemély megállapítja, továbbá a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti (önadózás). Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek föld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a föld bérbeadásából származó jövedelme mentes az adó alól.

Ha az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződés ezen időtartam lejárta előtt adófizetési kötelezettséget keletkeztető módon megszűnik, az adót a magánszemély állapítja meg, vallja be, és fizeti meg.

A kifizető a föld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a kifizetést követő hó 12. napjáig. A levont adóról a kifizető adóbevallását a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz az adóévet követő év február 25-éig nyújtja be.

 

Az adó mértéke a 2015. adóévig 16%, 2016. adóévtől 15 %.

 

A kifizető adatszolgáltatása:

A kifizető a föld bérbeadásából (földjáradékból) származó jövedelemről és a levont adóról, az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött, de ezen időtartam lejárta előtt megszűnt haszonbérleti szerződésről és az adókötelessé vált időszakról, valamint a bérbeadott földterület ingatlan-nyilvántartási azonosító adatairól az adatszolgáltatást a földterület fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz teljesíti. Az adatszolgáltatásban fel kell tüntetni az adólevonás elmaradásának okát (természetben történő bérfizetés). Az adatszolgáltatást a kifizető papíralapú adathordozón az adóévet követő év március 31-éig teljesíti.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a bevallást?

A kitöltött és aláírt bevallást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani. A levont adóról a kifizető adóbevallását a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz az adóévet követő év február 25-éig nyújtja be.

 

Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje a bevallás benyújtásának határidejétől számított 30 nap,ez időszakon belül kerül sor az adóbevallás feldolgozására

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

Az állandó jellegű helyi iparűzési adóra vonatkozóan

  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 17. § () bekezdése,
  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. § (3)-(9) bekezdése, 3. sz. melléklet A) A/II.

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről. Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.

A törvény értelmében ha Adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.

Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53-55. §-ai szabályozzák.

 

Tájékoztatás az elektronikus úton végezhető cselekményekről:

  • Bevallás benyújtása
  • Időpont egyeztetése
  • Értesítés
  • Hiánypótlás
Megszakítás