Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Új könyvtár nyílt Hódmezővásárhelyen

A 2004-ben elhunyt országgyűlési képviselő, Isépy
Tamás tizenháromezer kötetes gyűjteményéből alapított könyvtárat a
hódmezővásárhelyi önkormányzat a helyi Németh László Gimnáziumban.
„A nagy gimnáziumalapítások mindig együtt jártak egy-egy könyvtár
létrehozásával is” – idézte fel Árva László, Hódmezővásárhely
legfiatalabb tanintézményének igazgatója az MTI-Pressnek, hozzátéve:
az 1150 diákot oktató iskola rangját emeli, hogy otthont adhat az
Isépy Tamás Könyvtárnak. A gyűjtemény a gimnázium főépületének
földszintjén kap helyet, a bejárat mellett pedig dombormű állít
emléket a páratlan könyvtár létrehozójának.

– Az Isépy-könyvtár gazdag anyaga a „Művelt Ember” rendkívül magas
színvonalú gyűjteménye, mely egy viszonylag hosszú korszak
legnívósabb köteteit foglalja magában. A „könyvészeti” szempontból
kuriózumnak tekinthető kötetek nagy száma pedig sajátossá, egyedivé
teszi a gyűjteményt – fogalmazott a pedagógus.

Gazdag állomány

A 13 300 kötetet áttekintve kiderül, hogy gyűjtőjük humán
beállítottságú, széles érdeklődési körű ember volt, aki nagyon
szeretett olvasni. A könyveknek valamivel több mint a fele
szépirodalmi mű, a többi pedig a társadalomtudományok különböző
területeihez kapcsolódik – főként a történelem, politika, jog,
néprajz, honismeret és irodalomtudomány köréből. A gyűjteményben
valamennyi tudományterületnek megtalálhatók az összefoglaló
lexikonjai, és a szakkönyvek között van néhány különösen értékes,
muzeális jelentőségű dokumentum is: a magyar törvénytár, a Corpus
Juris Hungarici 1751-es kiadása, egy egyháztörténeti breviárium
1768-ból vagy egy francia nyelven, 1792-ben kiadott könyv, amely VI.
Pius pápa gondolatait tartalmazza.

A szakkönyvek között a történelemnek jut a legnagyobb szerep, olyan
klasszikus művekkel találkozhatnak az olvasók, mint Hóman Bálint és
Szekfű Gyula Magyar történetének nyolc kötete, Nagy Iván
Magyarország családjairól készített nyolckötetes munkájának reprint
kiadása vagy Márki Sándor Az újkor és a legújabb kor története című
könyve.

Mind a szépirodalmi, mind a szakkönyvek között sok található a
19-20. század fordulóján, illetve a századelőn működő nagy kiadók –
Franklin Társulat, Singer és Wolfner Kiadó, Athenaeum Kiadó, Révai
Kiadó – által megjelentetett kötetekből. A könyvtárlátogatók szak-
és szépirodalomi sorozatok között is böngészhetnek: a polcokra
került Jókai Mór és Mikszáth Kálmán összes műve, az
Irodalomtörténeti könyvtár, a Gondolat kiadótól a Stúdium és a
Világjárók sorozat, a Magvető Tények és tanúk sorozata vagy a
Panoráma útikönyv sorozatai.

A szépirodalmi művek között a nagyobb hangsúly a magyar alkotókon
van, de szép számmal akadnak a kötetek között világirodalmi
remekművek is.

Az állomány nem elhanyagolható részét, mintegy tizedét teszik ki az
idegen nyelvű könyvek, amelyeknek túlnyomó hányada franciául
íródott. Tematikáját tekintve az idegen nyelvű anyag is vegyes,
egyaránt találhatók benne szakkönyvek és szépirodalmi alkotások és
képzőművészeti albumok. A művészet szeretete és tisztelete nem csak
az idegen nyelvű állományrésznél érhető tetten, hanem a gyűjtemény
egészét tekintve is.

Művelődéstörténeti érték

Számos magyar nyelvű művészeti album mutatja be a világ nagy
képtárait, európai városok múzeumait, és vannak köztük a
legjelentősebb hazai és külföldi alkotók munkásságát ismertető
kiadványok is.

Az igazgató szerint rendkívül jelentős a gyűjtemény
művelődéstörténeti értéke, a könyvtár azonban az oktatásban is
komoly szerepet játszik majd. A diákok olvasótermi formában
használhatják a könyvtárat, amely anyaga szerves része lesz a
történelmi, irodalmi és művészeti képzésnek. Legalább ennyire
fontos, hogy a kötetek komoly segítséget jelentenek a pedagógusok
felkészülése során is.

Lázár János polgármester reméli, hogy a könyvgyűjtemény arra
ösztönzi a Németh László Gimnázium diákjait, amit Isépy Tamás
képviselt egész élete folyamán: kompromisszumot nem ismerő
igényességet a munkában, szüntelen törekvést a tudás
tökéletesítésére, és az emberiség, az emberi kultúra feltétlen
tiszteletét, szeretetét.

A polgármester az MTI-Pressnek hangsúlyozta, hogy Isépy Tamás – aki
1990-től 2004-ig, haláláig országgyűlési képviselőként
tevékenykedett – a rendszerváltás utáni parlament egyik
legmeghatározóbb politikusa, aki páratlan, folyton naprakész
tudásával, szakmai igényességével és emberközpontúságával jelentős
mértékben járult hozzá Magyarország demokratikus jogrendjének
megszületéséhez és megszilárdulásához.

A politikus egykori képviselőtársára visszaemlékezve elmondta, hogy
Isépy Tamás aprólékosan rendszerező alkatnak tartotta magát, ezt
gondosan, összegyűjtött és katalogizált könyvgyűjteménye – melyet az
örökösöktől vásárolt meg az önkormányzat – is híven tükrözi.

Kelemen Zoltán Gergely

MTI Press

Megszakítás