Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Vállalkozások munkahelyteremtő támogatása


Általános önkormányzati ismertető a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásához


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a foglalkoztatottság növelésének és a hódmezővásárhelyi álláskeresok munkához jutásának megkönnyítése érdekében 2015 november 11-én megalkotta a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 25/2015. (XI.11.) önkormnyzati rendelet ét (a továbbiakban: Rendelet). A Magyar Köztársaság Pénzügyminisztériuma által elozetesen jóváhagyott helyi jogszabállyal új fejezet nyílt a helyi vállalkozások támogatási rendszerében.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a vonatkozó Rendelet alapján támogatni kívánja Hódmezővásárhely közigazgatási területén székhellyel rendelkezo azon mikro-, kis- és középvállalkozásokat, továbbá szövetkezeteket, valamint az 1990. évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozókat, illetoleg az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdaságokra és családi gazdálkodókat, akik a Rendeletben foglalt támogatási feltételeknek megfelelnek. Ennek megfeleloen azon vállalkozások támogathatók, ahol a foglalkoztatotti létszám 250 fonél kevesebb, és éves nettó árbevétel legfeljebb 50 millió eurónak megfelelo forintösszeg (a jelenlegi árfolyam mellett 13 Mrd Ft) vagy mérlegfoösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelo forintösszeg (a jelenlegi árfolyam mellett 11 Mrd Ft).

 

Az Önkormányzat által biztosított támogatás azon esetben veheto igénybe, amennyiben a kérelmezo vállalkozás az új álláshelyet a munkajogi szabályokat betartva, munkaszerződés keretében teljes- vagy részmunkaidoben, legalább három éven keresztül folyamatosan fenntartja, illetve betölti olyan hódmezővásárhelyi állandó lakóhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkezo regisztrált munkanélküli munkavállalóval, aki más munkaviszonnyal nem rendelkezik. A támogatás már meglévo, de betelepülo vállalkozás esetén is igénybe vehető.

 

A helyi vállalkozások munkahelyteremtő – vissza nem térítendo – támogatásának összege létesített új, teljes ideju (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 500.000,- Ft, részmunkaidos foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidohöz és az 500.000,-Ft összegu egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül megállapításra. A Közgyulés a támogatási összeg fedezetét a mindenkori éves költségvetésében erre a célra elkülöníti.

 

A kérelmezőnek ugyanakkor vállalnia kell, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvo székhelyén és/vagy telephelyén a kérelemben meghatározott számban növelt meglévo átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát fenntartja. E szabályt a gyakorlatban az alábbi példával kívánjuk demonstrálni: amennyiben a kérelmezo átlagos statisztikai létszáma az elmúlt esztendoben december 31-i állapot szerint 15,3 fo volt, és a kérelmezo 3 új munkahely létesítését vállalja, úgy a vállalt 3 éves idoszakban átlagosan 18,3 fo munkáltatásáról kell gondoskodnia. Ha új vállalkozásról van szó, a havi átlagos korrigált statisztikai létszámokat kell figyelembe venni. Természetesen feltételezheto a létszám idoközi változása, ezért az Önkormányzat a vállalt 3 éves idoszak végén fogja a 3 év átlagában megvizsgálni, hogy a kérelmezonek a korrigált átlagos statisztikai létszáma eléri-e jelen esetben a 18,3 fot. Fontosnak tekintendo tehát, hogy a Rendelet az átlagos korrigált statisztikai állomány alatt mit ért, hiszen a jövobeni munkaero szervezés során ez lesz a vállalkozások számára az irányadó.

 

A Rendelet az átlagos korrigált statisztikai állomány alatt a vállalkozás által kizárólag Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén létesített székhelyen vagy telephelyen, bármely állománycsoportban, teljes- vagy részmunkaidoben foglalkoztatottaknak, az egyszeru számtani átlag szabályai szerint számított átlagos statisztikai létszámát érti. Ennek megfeleloen tehát minden esetben a közigazgatási területen (bel- és külterületen egyaránt) található székhely és telephelyek adatait vizsgáljuk, a közigazgatási határon kívül található telephelyek létszámadatai a korrigált létszámadatokba nem tartoznak bele.

 

Az Önkormányzat a támogatás biztosítását a következo további garanciális feltételekhez köti. A vállalkozásnak helyi székhellyel kell rendelkeznie, és a Rendelet hatályba lépését követoen (2007. március 02.) a kérelmet benyújtó vállalkozás vagy jogelodje székhelyét, illetve telephely megléte esetén telephelyét Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén nem szüntetheti meg, továbbá a vidéki telephellyel is rendelkezo vállalkozó a helyi foglalkoztatotti létszámát nem csökkentheti oly módon, hogy ugyanakkor növeli a vidéki telephely vonatkozásában a statisztikai létszámot, illetve az egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók esetében az engedélyt nem adták vissza, illetve azt nem vonták be. A támogatás elnyerése esetén további kötelezettsége a támogatott vállalkozásnak, hogy legalább 5 évig Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén fenn kell tartania a vállalkozás székhelyét.

 

Jogbiztonsági korlátként került beépítésre a rendeletbe további olyan általános rendelkezések melyek a támogatás biztosítását esetenként kizárják. Ennek értelmében nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor csod- vagy felszámolási eljárás alatt áll, az Önkormányzattal, illetoleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességu tartozása van, helyi adótartozással, vagy lejárt esedékességu közüzemi tartozással rendelkezik, a kérelem benyújtásakor egyéb lejárt esedékességu, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása van.

 

Kizárja továbbá a rendelet az Európai Uniós jogszabályok által meghatározott, a Rendelet 16. §-ában foglalt foglalkozási körökben tevékenykedo vállalkozások támogatását is. Indokolt kiemelni, hogy nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás sem, amelynek ügyvezeto szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre a kérelmezo vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között.

 

A kérelmezonek a támogatás elnyeréséhez érvényes módon, a szükséges tartalom megtartása mellett kérelmet kell benyújtani. A kérelem az „Általános önkormányzati ismerteto” csomagban található meg. A kérelem formanyomtatvány útján töltheto ki. A kérelemhez mellékelten kell csatolni a csomagban található nyilatkozati mellékletet (1. számú melléklet), illetve a csatolt dokumentumok mellékletet (2. számú melléklet).

 

A támogatásra vonatkozó kérelmet minden esetben a Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottságnak (továbbiakban: Bizottság) címezve kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.) Jogi- Közbeszerzési- Oktatási Irodájának emelet 23. számú szobájában. A benyújtott kérelmeket a Bizottság a benyújtást követoen ellenorzi, hogy a jogszabályban meghatározott követelmények szempontjából megfeleloek-e. Amennyiben a kérelem hiányos, úgy a Bizottság 30 napos határido kituzése mellett hiánypótlási felhívást bocsát ki, mely ido alatt a kérelmezonek pótolnia kell a megjelölt hibát, hiányosságot. Amennyiben a hiánypótlási felhívás eredménytelen, a Bizottság a kérelmet elutasítja. Az elutasítás ellen a kérelmezo Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyuléséhez fellebbezhet. A fellebbezés az elobbiekben jelzett irodán nyújtható be. A Közgyulés a fellebbezést a soron következo rendes ülésén bírálja el.

 

A benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik, abban az esetben, ha a mindenkori éves költségvetésben elkülönített keret kimerül, és a Közgyulés nem határoz további összeg elkülönítésérol, a keret kimerülését követoen benyújtott pályázatok beérkezési sorrend szerint nyilvántartásba kerülnek. Fontos hangsúlyozni, hogy milyen idoponttól foglalkoztatható a támogatott. A támogatás azon munkavállaló után igényelheto, akinek a foglalkoztatása a kérelem benyújtását követoen kezdodik. Utólagosan benyújtott kérelem esetén a Bizottság a kérelmet elutasítja. Ugyanakkor a támogatásban részesülo vállalkozás legkésobb a támogatási megállapodás valamennyi fél általi aláírásától számított 60 napon belül köteles létrehozni és betölteni az új álláshely(ek)et.

 

A jogszabályban foglalt feltételek fennállta esetén a Bizottság és a Közgyulés kedvezo döntését követoen az Önkormányzat támogatási megállapodást köt a vállalkozással, mely megállapodás szabályozza a támogatott vállalkozás valamennyi kötelezettségét, illetve meghatározza a támogatás folyósításának összegét és idopontját. Tájékoztatásul közöljük, hogy a támogatás folyósítása:

– induló vállalkozás esetén az első gazdasági év pozitív eredményű lezárás igazolását követoen kerül sor,
– nem induló vállalkozás esetén az Önkormányzat likviditási helyzetétol függoen a támogatási megállapodás aláírásának évében történik.

 

Amennyiben támogatott a vonatkozó jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a támogatottat a Rendeletben található részletes szabályok szerint idotartam-, illetve létszámarányos visszatérítési kötelezettség terheli. A meghatározott visszatérítési szabályokat együttesen kell alkalmazni. A szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését általában éves idoszakonként a Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottság a Polgármesteri Hivatal szakirodáján keresztül ellenorzi. szerződésszegés esetén a támogatott köteles az errol szóló értesítést követo 30 naptári napon belül a megjelölt támogatási összeg visszafizetésérol intézkedni.

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 25/2015. (XI.11.) önkormnyzati rendelet megalkotásával egy fejlődőképes gazdaság alapjait kívánja elhelyezni erosítve a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági pozícióit, versenyképességét, illetve elosegítve a foglalkoztatottság növekedését, a szakképzett munkaero helyben maradását.

 

A város vezetése hisz abban, hogy a város jövobeli gazdasági fejlodésének letéteményesei helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, ezért a jövoben is minden eszközzel törekedni kíván azok gazdasági megerosítésére annak érdekében, hogy a késobbiekben a megerosödött helyi gazdaság gyümölcseibol minél több hódmezővásárhelyi polgártársunk részesülhessen, biztosíthassa saját és családja megélhetését, boldogulását.


Munkahelyteremtző támogatások fajtái:

  1. helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatása
  2. helyi vállalkozások munkahelymegőrző támogatása
  3. helyi vállalkozások működési támogatása
  4. helyi vállalkozások infrastruktúrális fejlesztési támogatása

 

Letölthető dokumentumok PDF
Tájékoztató
Pályázati kérelem
Pályázati kérelem működési támogatáshoz
Útmutató
Megszakítás