Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Vásár, piac, bevásárlóközpont engedélyezése

Tájékoztatás vásár, piac illetve bevásárlóközpont üzemeltetési engedély kérelem beadásához

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Gál Judit(62) 530-181gal.judit@hodmezovasarhely.hu
Tóth Endre István(62) 530-181tendre.istvan@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 19.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
01. Tájékoztató – vásár piac
02. Hozzájáruló nyilatkozat
03. Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
04. ELÜGY felhasználói útmutató
05. ELÜGY űrlapkitöltéshez segítség
06. Dokumentum hitelesítés

 

Tájékoztatás vásár, piac illetve bevásárlóközpont üzemeltetési engedély kérelem beadásához

Ügyleírás:

A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13) Korm. rendelet hatálya Magyarország területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján Magyarország területén piac illetve vásár (kivéve: közterületen rendezett ünnepi vásárok) a tevékenység helye szerint illetékességgel rendelkező jegyzője által kiadott piacüzemeltetési engedély birtokában folytatható.

A rendelet alkalmazásában

 • vásár, piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.) meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely;
 • alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű – legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható – vásár;
 • állandó vásár, illetve piac: a b) pontban meghatározott időtartamot meghaladó ideig működő értékesítési forma, értékesítési hely, ideértve az ugyanazon helyszínen, nyitva tartása szerint csak meghatározott napokon és meghatározott időben, de rendszeresen működő vásárt, piacot is, ide nem értve a nagybani piaci tevékenységet;
 • használtcikk-vásár, illetve -piac: olyan helyi jellegű, általában időszaki értékesítési hely, ahol az eredeti célra még rendeltetésszerűen használható terméket (használt cikk) árusítanak;
 • állatvásár: olyan időszaki értékesítési hely – ideértve az állatbörzét és az állatárverést is -, ahol nem kizárólag egy állattartási helyről származó élő állatot – ide nem értve a fogyasztási célra szánt halat és más hasznos vízi állatot – árusítanak;
 • bevásárló központ a kereskedelemről szóló törvény alapján: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak;
 • helyi termelői piac a kereskedelemről szóló törvény alapján: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti;

Piacüzemelési engedélyezési eljárás piac, vásár üzemeltetéséhez:

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

A vásár vagy a piac üzemeltetését a vásár vagy piac helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője engedélyezi.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános. A jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

Az engedély adataiban történő változásról a fenntartó köteles a jegyzőt haladéktalanul értesíteni.

Szükséges okiratok

A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben – a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl – meg kell jelölni, illetve csatolni kell:

 • területhasználatának jogcímét igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata
 • közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata
 • vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány (cég esetén)
 • a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;
 • a vásár, piac működésének rendje
 • élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.
 • intézmények illetékmentessége esetén nyilatkozata
 • utalásról bizonylat
 • illetékmentessége esetén nyilatkozata

Vonatkozó jogszabályok:

 • 55/2009. (III. 13.) Korm.rend a vásárokról a piacokról és a bevásárlóközpontokról; 
 • 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről;
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;
 • 2009 évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;

Eljáró hatóság

A vásár vagy a piac üzemeltetését a vásár vagy piac helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője engedélyezi.

Az ügyet intéző csoport:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport

Fsz. 24.

Telefon: 62/530-151

Fax: 62/530-134

Email: kereskedelem@hodmezovasarhely.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 08.00-17.00 Kedd, Csütörtök: 08.00-16.00, Szerda, Péntek: 08.00-12.00

A kérelem benyújtható:

benyújtható:Csak  elektronikusan:  Hódmezővásárhely  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  az elektronikus ügyintézés lehetőségét az ELÜGY (OHP) szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Ügyintézés határideje:

Az ügyintézési határidő a kérelem/bejelentés beérkezésétől számított 20 nap.

Egyéb fontos tudnivalók:

55/2009. (III. 13.) Korm.rend 5. § alapján:

(1) Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat használtcikk-piacon és – vásáron alkalomszerűen értékesítheti. Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.

(2) Gyűjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a vásár, piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló szakellenőr működik.

(3) Szeszes ital vásáron, piacon a jövedéki adóról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti magánszemély a tulajdonát képező élő állatot állatvásáron alkalomszerűen értékesítheti.

Megszakítás