Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás közterületi térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé. 

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 
Adatkezelő neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám 
honlap: https://hodmezovasarhely.hu/ 
e-mail cím: info@hodmezovasarhely.hu 
képviseli: Angyal Zsolt jegyző 


AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE: 
Juhász Róbert 
juhasz.robert@hodmezovasarhely.hu


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
A város közterületi rendjének biztosítása, a közterületek rendjének megzavarására irányuló 
cselekmények megelőzése, felderítése, és visszaszorítása, közbiztonság javítása, valamint a 
bűnmegelőzés hatékonyságának növelése és a közösségi értékek védelme. 


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) szerinti a törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. A jogalapot a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban Kf.tv.) 7. § (3)bekezdése alapozza meg. 


KEZELT ADATOK KÖRE: 
az érintett képmása (képfelvétel), a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő) 


AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE: 
Adatfeldolgozó: VértesNet Kft. 
Adatkezelési művelet: közterület – felügyeleti kamerák karbantartása 
Elérhetőség: info@vertesnet.hu 


AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 
– A Hivatal a rögzített felvételt a Kf.tv. 7.§ (9) bekezdése alapján a felvételen szereplő személy részére jogainak érvényesítésére indított eljárásban történő felhasználás céljából továbbítja. 
– A rögzített felvételt az elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, 
elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 
történő felhasználási célból a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv megkeresésére vagy adatkérésére továbbíthatja. 
– A rögzített felvétel a közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság részére az előző 
pontban említett célokból kerülhet továbbításra. 
– A rögzített felvételt a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére megkeresés alapján a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és 
bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása, a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági 
feladatok ellátása, illetve körözött személy vagy tárgy azonosítása céljából továbbítja. 


A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
– rögzítéstől számított 30 nap 
– A felvételen szereplő személy kér hozzáférést, vagy az eljárásra jogosult szerv, vagy hatóság 
megkeresést intéz a felügyelet irányában a rögzítéstől számított 30 napon belül, az erre 
tekintettel korlátozott (zárolt) felvételt továbbítással egyidejűleg törölni kell. 
– amennyiben az eljárásra jogosult szerv, vagy hatóság eljárása során megkeresi a felügyeletet 
és a korlátozott felvételt továbbítja, úgy a felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság 
részére történő továbbításáig kezelheti, de legkésőbb 30 napig 
– jog vagy jogos érdek érvényesítése esetében a felvétel továbbításáig, de legfeljebb a kérelem 
benyújtását követő 30 napig 


AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE: 
az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik 


AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a város közterületein a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. Az elektronikus megfigyelőrendszer személyes adatokat, így képfelvételeket rögzít és tárol a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a város közterületein annak rendjének biztosítása, a közterületek rendjének megzavarására irányuló cselekmények megelőzése, felderítése, és visszaszorítása, közbiztonság javítása, valamint a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése és a közösségi értékek védelme érdekében. Ennek érdekében az elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a 270/2023. (VI.27.) határozatával döntést hozott. 
A közterület – felügyeleti kamerák karbantartását megbízott társaság látja el. 


AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 
A Hivatal tájékoztatja, hogy az Info tv. alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 
– élhet a hozzáférési jogával, 
– kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
– kérheti személyes adatai törlését, 
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. 
Hivatal törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben az Info tv. által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott legyen. 
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnknek címzett, jelen 
tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Hivatal erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 napon belül bíráljuk el és írásban vagy – ha a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton tájékoztatjuk Önt a döntésről. 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. 
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot. 

Megszakítás