Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kereskedelmi ügyek

Tájékoztatás kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges bejelentés/kérelem beadásához

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Gál Judit(62) 530-181gal.judit@hodmezovasarhely.hu
Tóth Endre István(62) 530-181tendre.istvan@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 19.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
01. Tájékoztató – kereskedelem
02. Hozzájáruló nyilatkozat
03. Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
04. ELÜGY felhasználói útmutató
05. ELÜGY űrlapkitöltéshez segítség
06. Dokumentum hitelesítés
07. Kereskedelmi nyilvántartás – hatósági bizonyítvány kérelem

 

Tájékoztatás kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges bejelentés/kérelem beadásához

Ügyleírás:

Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet végezni bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetén az illetékes jegyzőhöz történő bejelentést követően, üzletköteles termékek esetén jogerős működési engedély birtokában lehet.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban. Szolgtv.) és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) tartalmazza a bejelentés és működési engedély alapján gyakorolható kereskedelmi tevékenységek folytatásának szabályait.

A Kr. a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek működési engedélye kiadásának, a kereskedők és az üzletek nyilvántartásának, valamint a kereskedelmi tevékenység egyes kereskedési formákban való folytatásának részletes szabályait állapítja meg.

A rendelet alkalmazásában

Bejelentés-köteles: a Kr. 6. mellékletében meghatározott termékkörök.

Engedélyköteles (üzletköteles: a Kr. 3. mellékletében meghatározott termékkörök).

Eljárás bejelentés-köteles termékkörök esetén

Bejelentés Az erre a célra rendszeresített formanyomtatványt ki kell tölteni, az eljárás díját el kell utalni, majd a kitöltött nyomtatványt, az átutalási bizonylatot és a szükséges dokumentumokat becsatolva az epapir szolgáltatás igénybevételével be kell küldeni a kereskedelmi hatóságnak.

Bejelentés-köteles termékkör esetén a bejelentés megtételét követően megkezdhető a kereskedelmi tevékenység.

Amennyiben a bejelentés megfelel a Szolgtv. 22. § és a Kr. 6. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba veszi a bejelentést tevőt. A jegyző által vezetett közhiteles nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Amennyiben jogszabály előírja egyes termékkörök esetén, hogy a forgalmazáshoz külön hatóság engedélye szükséges, akkor – bár működési engedélyt nem kell kérni – a külön engedély iránti kérelmet a tevékenység köztelező bejelentésével együtt a jegyzőhöz is be lehet nyújtani, aki azt továbbítja a külön engedély kiadására illetékes hatósághoz.

Az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 12. § (1) alapján: a 2. mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a járási hivatal külön engedélyével történhet.

Eljárás üzletköteles termékkörök esetén

Üzletköteles termékkört csak jogerős működési engedély birtokában lehet értékesíteni.

Kérelem benyújtása: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványt ki kell tölteni, majd a kitöltött nyomtatványt és a szükséges dokumentumokat becsatolva az epapir szolgáltatás igénybevételével be kell küldeni a kereskedelmi hatóságnak.

Amennyiben a kérelem megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, a kereskedelmi hatóság lefolytatja a működési engedélyes eljárást, majd a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Adatváltozás bejelentése bejelentés-köteles és működési engedély köteles termékköröknél:

 

A kereskedő a nyilvántartás adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek, mint szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak. Az adatváltozás bejelentése is elektronikus úton történik, a megfelelő formanyomtatvány kitöltése után az epapir szolgáltatás igénybevételével kell beküldeni a kereskedelmi hatóságnak.

A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást – amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

Megszüntetés:

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységnél: a Szolgtv. 24. § (3) alapján a szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

Üzletköteles-termékkörök esetén: az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

A megszüntetés bejelentése is elektronikus úton történik, a megfelelő formanyomtatvány kitöltése után az epapir szolgáltatás igénybevételével kell beküldeni a kereskedelmi hatóságnak.

Bejelentés vagy engedély nélkül végzett kereskedelmi tevékenység esetén:

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A bírság összege a 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet 2. § (1.) bek. alapján az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.

 

210/2009. (IX. 29.) Korm 27. §

(1) Ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző – a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével – az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

(2) A jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha

a) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

b) a kereskedő az (1) bekezdés szerinti jegyzői határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

c) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart,

d) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

(3) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

 

Szükséges okiratok

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) pl. bérleti szerződés;
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
 • aláírási címpéldány (cég esetén);
 • tevékenység megkezdésekor a vásárlók könyvét hitelesítés céljából be kell vinni a kereskedelmi hatóságnak
 • UTALÁSRÓL BIZONYLAT

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről (Kertv.);
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.);
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (továbbiakban: Itv.);
 • 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről;
 • 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről;

 

Az eljárások illetéke, díja

 • Működési engedély: Illetékmentes

Adatváltozás bejelentése: Illetékmentes

Eljáró hatóság

A mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője jár el.

A többi kereskedelmi tevékenység esetén a tevékenység helye szerinti jegyző az illetékes kereskedelmi hatóság.

A kérelem benyújtható:

benyújtható:Csak  elektronikusan:  Hódmezővásárhely  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  az elektronikus ügyintézés lehetőségét az ELÜGY (OHP) szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Ügyintézés határidő:

Az ügyintézési határidő 25 nap.

Egyéb fontos tudnivalók:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés, működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető.

Adatváltozást haladéktalanul, nyitvatartási idő módosítást és megszűnést 8 napon belül kell az illetékes jegyzőhöz bejelenteni.

A Kertv. 9. § alapján:

(1) A kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységekre, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását a kereskedelmi hatóság ellenőrzi, és – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – eljár ezek megsértése esetén.

(4) A tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén – a külön jogszabályban foglaltak szerint – a kereskedelmi hatóság

a) elrendeli az üzlet vagy szálláshely ideiglenes bezárását,

b) elrendeli az üzlet vagy szálláshely azonnali bezárását,

c) ha a kereskedő tevékenysége a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal jár, az üzlet környezetében, illetve a kereskedelmi tevékenység hatókörében lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében

ca) korlátozza 22 óra és 6 óra között a kereskedelmi tevékenységet, illetve az üzlet kötelező éjszakai zárva tartását rendeli el,

cb) korlátozza vagy megtiltja a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást, tevékenységet,

cc) korlátozza vagy megtiltja a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatást okozó eszköz használatát,

d) megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését, termékkör értékesítését,

e) ha az adott tevékenység végzése engedélyhez kötött, visszavonja az engedélyt,

f) *  közterületi értékesítés szabályainak megszegése kivételével bírságot szab ki, illetve

g) a külön jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmaz.

(5) A kereskedelmi hatóságnak a (4) bekezdés a), valamint c)-g) pontjában foglaltak megsértése esetén hozott határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.

Kereskedelmi hatósági nyilvántartások:

Megszakítás